Ugdymas karjerai

Veiklos sritys – mokinių konsultavimas karjeros, profesijos pasirinkimo klausimais; mokinių profesinio veiklinimo išvykų koordinavimas, išvykų, renginių organizavimas; mokyklos ugdymo karjerai dokumentų (planų) rengimas ir įgyvendinimas, profesinio veiklinimo išvykų aptarimas su mokiniais (refleksijos); mokinių karjeros planų rengimas, tikslinės literatūros atnaujinimas

Tikslas – padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse, nuosekliai ir kryptingai plėtojant profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo krypčių įvairovę mokykloje.

Uždaviniai:

  • Mokyti mokinius savianalizės (polinkių, interesų, gabumų atskleidimas, galimybių įvertinimas, tolesnės veiklos plano numatymas);
  • Kaupti, sisteminti ir pristatyti mokiniams jiems aktualią informaciją bei mokyti mokinius savarankiškai naudotis karjeros informacija;
  • Organizuoti renginius ir užsiėmimus mokiniams, sudarant sąlygas gauti jų amžiaus reikmes atitinkančią profesinę informaciją;
  • Ugdyti mokinių karjerai būtinas kompetencijas organizuojant būrelių, projektinę bei kt. veiklas;
  • Sudaryti mokiniams sąlygas išbandyti savo gebėjimus praktinėje veikloje;
  • Integruoti profesinį informavimą, konsultavimą į ugdymo procesą;
  • Įtraukti mokinių tėvus į profesinio informavimo veiklą (lankymasis tėvelių darbovietėse);
  • Bendradarbiauti su įstaigomis, centrais, teikiančiais profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugas.